ســـازمــان قطار شهــری قــم

Qom Urban Railway Organization

مترو قم، شمارش معکوس برای بهره برداری

06 خرداد 1402

خلاصه

بازدید مسئولان قم از طرح مترو که بیش از یکسال از آغاز آن می گذرد.