ســـازمــان قطار شهــری قــم

Qom Urban Railway Organization

بازرس

مهرداد توکلی مقدم

بازرس سازمان قطار شهری قم