ســـازمــان قطار شهــری قــم

Qom Urban Railway Organization

مدیر عامل

محمدرضا انگشت باف

مدیر عامل سازمان قطار شهری قم