ســـازمــان قطار شهــری قــم

Qom Urban Railway Organization

مدیران سازمان

مهندس سید امید خداشناس

معاون بهره برداری

مهندس عماد معینی

معاون فنی و اجرایی

عباس بشری موحد

معاون اداری و مالی

مهندس مهدی پورحیدر شیرازی

مدیر پروژه منوریل

رئیس اداره نظارت

مهندس سید محمد حسین رضوان کریمی

مدیر پروژه فاز دوم خط 1 مترو

رئیس اداره طراحی و مهندسی

مهندس مهدی آرمیون

رئیس اداره عملیات

مهندس محمدرضا فرزانگان

رئیس اداره نگهداری و تعمیرات

مهندس سید محمد صابری زاده

رئیس اداره امور ایستگاه ها

احمد کرد آبادی

رئیس اداره مالی

رسول روستائی زاده

سرپرست اداره سرمایه انسانی