ســـازمــان قطار شهــری قــم

Qom Urban Railway Organization

مدیران سازمان

مهندس سید امید خداشناس

معاون بهره برداری

مهندس عماد معینی

سرپرست معاونت فنی و اجرایی

عباس بشری

سرپرست معاونت اداری و مالی