ســـازمــان قطار شهــری قــم

Qom Urban Railway Organization

هیات مدیره

ابراهیم معتمدی

معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری قم

رئیس هیئت مدیره

سید مرتضی سقاییان‌ نژاد

شهردار قم

عضو هیأت مدیره

عبدالحسين سيف اللهي

عضو هیأت مدیره

محمدرضا انگشت باف

مدیر عامل سازمان قطار شهری قم

عضو هیأت مدیره

محسن صابری مقدم

عضو علی البدل هیأت مدیره