ســـازمــان قطار شهــری قــم

Qom Urban Railway Organization

شورای سازمان

سید محمدتقی شاهچراغی

استاندار قم

رئيس شورای سازمان قطار شهری قم

حسین اسلامی

رئيس شوراي اسلامي شهر

عضو شورای سازمان قطار شهری قم

سید مرتضی سقاییان‌ نژاد

شهردار قم

عضو شورای سازمان قطار شهری قم

نماينده وزارت كشور

عضو شورای سازمان قطار شهری قم

کارشناس مورد تایید شهردار و وزارت کشور

کارشناس سازمان قطار شهری قم