ســـازمــان قطار شهــری قــم

Qom Urban Railway Organization

  • تلفن های سازمان: 02536653046
  • پست الکترونیک: info@qomuro.com
  • آدرس: قم ميدان ۷۲ تن - جنب بوستان فدك - روبروي استخر شهداي هفتم تير سازمان قطار شهری قم

برای ما پیام بفرستید...

فضاهای تجاری

فرصت سرمایه گذاری

خطوط مونوریل

خطوط مترو