ســـازمــان قطار شهــری قــم

Qom Urban Railway Organization

بازدید خط و تست مسیر فاز یک مترو قم

19 مرداد 1402

بازدید خط و تست مسیر فاز یک مترو قم 18 مرداد 1402

بازدید خط و تست مسیر فاز یک مترو قم 18 مرداد 1402