ســـازمــان قطار شهــری قــم

Qom Urban Railway Organization

عملیات حمل و انتقال تجهیزات سامانه تهویه و دفع دود پروژه خط A مترو قم

25 مرداد 1402